ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Karin Detmers, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

Verplichting rijschool

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool binnen 2 weken gereserveerd nadat de examenkosten zijn betaald.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht legt de leerling het examen af in een vervangende auto.

1.4 Indien de lessen niet kunnen doorgaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling heeft in zo'n geval geen aanspraak op restitutie of schadevergoeding.

Verplichting leerling

2.1 Om autorijlessen te mogen volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de rijlessen een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit moet echter 48 uur van tevoren gemeld worden, anders heeft de rijschool het recht om de volledige lesprijs in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.3 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: Het overlijden van een naaste familie, begrafenis of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: Ziekte, verandering van school- en/of werkrooster of vakantie.

2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsmisbruik naar waarheid aan de rijschool. Indien de gezondheidsverklaring ingevuld bij het CBR niet naar waarheid wordt ingevuld is op eigen risico.

2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen is vermeld in 2.4 dan heeft de rijschool het recht de les(sen) per direct te beëindigen zonder restitutie van lesgeld.

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situatie heeft de rijschool het recht dit te verhalen bij de leerling.

Betaling

3.1 Betalingen kunnen contant per les worden voldaan. Ook kan er worden gepind in de lesauto. Automatische incasso behoort ook tot de mogelijkheden. Aan het begin van iedere maand worden autorijlessen (toetsen en examens, indien aangevraagd) van de voorgaande maand geïncasseerd.

3.2 Komt het voor dat een automatische incasso niet lukt dan hanteert de rijschool de volgende procedure: je krijgt via WhatsApp een betaalverzoek om het openstaande bedrag over te maken. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan krijgt je na 7 dagen een herinnering waarin administratiekosten worden doorberekend.

3.3 Bij het niet tijdig betalen is de rijschool gerechtigd het reserveren van examens te staken.

Praktijkexamens en toetsen

4.1 Als een leerling niet of te laat op het examen/toets verschijnt vanwege een oorzaak die aan de leerling toegerekend kan worden zal de leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag zelf moeten dragen. Het examen komt te vervallen.

4.2 Indien het examen/toets door het CBR door bijvoorbeeld weersomstandigheden wordt afgezegd, dan hoeft de leerling het bedrag voor een nieuw examen/toets niet zelf te betalen. De rijschool heeft wel het recht om de kosten voor het heen en terugrijden in rekening te brengen.

4.3 De kosten voor rijlessen tussen het gecancelde examen/toets en de nieuwe datum zijn voor rekening van de leerling.

Vrijwaring

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

5.1 De rijschool kan de leerling normaal niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag.

5.2 Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

5.3 Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol of andere middelen te zijn die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

5.4 Indien een leerling ontzegging van de rijbevoegdheid heeft mag hij/zij geen rijles nemen. Neemt men toch rijles, dan kan men aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Klachten

Hoewel wij altijd onze uiterste best doen om een goede service te verlenen naar onze klanten, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u n iet tevreden bent. U kunt dan altijd uw klacht mailen naar info@karindetmers.nl Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.